Polityka prywatności

Prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów mają dla nas znaczenie priorytetowe i dokładamy wszelkich starań aby spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Wdrożyliśmy Polityki i procedury, które zapewniają odpowiedni poziom zgodności naszej organizacji z przepisami RODO oraz dobrymi praktykami ochrony danych, aby chronić przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją informacje dotyczące naszych Klientów i wszystkich osób nawiązujących kontakt z nami.

W niniejszym dokumencie przedstawiamy informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy:
– odwiedzasz witrynę www.kpklegal.pl (w tym każdą z jej podstron – dalej zwanych „Stroną”),
– odpowiadasz na ogłoszenie rekrutacyjne opublikowane na stronie https://www.kpklegal.pl/kariera/,
– kontaktujesz się z nami telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych jest KPK LEGAL Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Kopczyńska z siedzibą w Warszawie (00-967), Aleje JErozolimskie 55/5, (+48) 22 869 1650, kpk[at]kpklegal.pl. NIP: 9512129546, REGON: 146718260. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem iod[at]kpklegal.pl.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
– Administrator przetwarza dane pozyskiwane przez stronę oraz dane eksploatacyjne niezbędne do administrowania stroną, zapewnienia jej prawidłowego działania i bezpieczeństwa (podstawa: art.6 ust.1 lit. f RODO), o czym więcej informacji znajduje się poniżej.

– W przypadku odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zmierzającego do zatrudnienia osoby, której kwalifikacje i umiejętności najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Kancelarii (podstawa prawna – czynności zmierzające do zawarcia umowy – art. 6. ust.1 lit. b RODO, obowiązek prawny – art. 6 ust.1 lit c RODO – art. 221 i nast. Kodeksu pracy).  
Jeżeli kandydat z własnej inicjatywy przekaże administratorowi tzw. dane wrażliwe, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO (np. informacje o stopniu niepełnosprawności, przewlekłej chorobie czy wadzie wzroku) będą one przetwarzane przez administratora wyłącznie na podstawie dołączonej przez kandydata wyraźniej odrębnej zgody na uwzględnienie takich informacji w celach rekrutacyjnych. w przypadku braku takiego oświadczenia dane te zostaną przez administratora niezwłocznie usunięte i nie będą miały wpływu na ocenę kandydata.  W przypadku ogłoszenia dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podane przez kandydata dane wykraczające poza określone Kodeksem pracy będą przetwarzane na podstawie zgody kandydata wyrażonej ich podaniem (art.6 ust.1 lot. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia testu kompetencji kandydatów na określone stanowisko (art.6 ust. 1 lit. f RODO).  W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit a RODO). Wyrażoną zgodę można wycofać w każdej chwili. Jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem.

– Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celu prowadzenia korespondencji, w tym mailowej oraz komunikacji telefonicznej (art.6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli korespondencja lub rozmowy telefoniczne będą dotyczyły procesu zawierania lub wykonywania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzoną korespondencją lub utrwaloną treścią rozmowy mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji w/w celów. W szczególności podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikacje na wskazane stanowisko. W niektórych przypadkach podanie danych może być niezbędne również do prowadzenia korespondencji.

ODBIORCY DANYCH
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, księgowości, doradztwa prawnego, komunikacji elektronicznej, hostingu danych, usług pocztowych), odbiorcom, na rzecz których ujawnianie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy, innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych podmiotów.

PLANOWANY OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
– Funkcjonalne pliki cookie umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (pod względem wybranego języka) będą przetwarzane przez okres wskazany w punkcie „Dane Eksploatacyjne i cookies”.

– Dane osobowe kandydatów, którzy odpowiedzą na ogłoszenia rekrutacyjne będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji – nie dłużej niż 9 miesięcy od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia. Dane mogą być przetwarzane również przez 3-letni okres przedawnienia roszczeń związanych z zasadami równego traktowania w zatrudnieniu. 

– dane osobowe mogą być przetwarzane przez 6-cio letni okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych wyżej w punkcie „Informacja Administratora Danych Osobowych”. Przysługuje Ci:
– Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądnie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.

– Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.

– Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.

– Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacje nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.

– Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z szczególna sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wskaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
W niektórych przypadkach skorzystanie z ww. praw może nie być możliwe, w tym w szczególności w przypadku danych osobowych pozyskanych i przetwarzanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzieleniem pomocy prawnej lub w związku z obowiązującą radców prawnych i adwokatów tajemnicą zawodową. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w związku ze zgłoszeniem wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacja praw) możesz skontaktować się korzystają z w/w danych kontaktowych administratora i inspektora ochrony danych dostępnych również na stronie https://www.kpklegal.pl/kontakt.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
Na stronie zamieszczona jest wtyczka mediów społecznościowych – LinkedIn. Podczas korzystania ze strony adres IP Twojego urządzenia oraz identyfikator przeglądarki, którą używasz przekazywane są do dostawcy tych mediów społecznościowych. Dzięki tej integracji usługodawca otrzymuje informacje, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Naciśnięcie na wtyczkę mediów społecznościowych dodatkowo nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców tych mediów, którzy mogą zbierać inne dane z Twojego urządzenia. Nie mamy wpływu na to, jakie dane są zbierane przez media społecznościowe po kliknięciu w ich przycisk. Więcej informacji odnośnie celu oraz zakresu zbieranych przez te podmioty danych oraz w jaki sposób są przetwarzane, używane, chronione woje dane osobowe, w tym jakie przysługują Ci w związku z tym prawa i możliwe do wyboru opcje w celu ochrony prywatności znajdziesz na stronie: LinkedIn Irleand Unlimited Company, Irlandia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wraz z LinkedIn Ireland Unlimited Company (dalej „LinkedIn”) Kancelaria pełni funkcję współadministratora w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Informacje na temat zasad współadministrowania danymi przez Kancelarie i LiknedIn znajdziesz na stronie: https://legal.linkedin/com/pages-joint-controller-addendum. 

DANE EKSPLOATACYJNE I COOKIE
Strona może przetwarzać nastepujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne):
a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,
c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internetowa), z którego korzysta internauta,
d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.
Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może, ale nie musi być związane z instalacją plików cookie  lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlania. Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookie dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane przez te pliki. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu ROFO jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informacje kontaktowe administratora zostały wskazane powyżej.  Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej – do jej wyświetlenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi” a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.  W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę.  W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internetowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15-20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. 

MECHANIZM COOKIES
Poprzez pliki cookies Strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlania. W tym celu na stronach mogę być wykorzystywane sesyjne cookie, których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlanie strony przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę. Deklaracja dot. plików cookie zaktualizowana 26.10.2022  z wykorzystaniem Cookiebot:

Niezbędne (1)

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwienie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. 

Nazwa:  PHPSESSID

Dostawca:  kpklegal.pl 

Cel:  Zachowuje stan sesji we wszystkich żądaniach stron. 

Data ważności:  Czas trwania sesji

Rodzaj:  HTTP Cookie

 

Preferencje (1)

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik. 

Nazwa:  pll_language

Dostawca:  kpklegal.pl 

Cel:  Zapamiętuje wybraną przez użytkownika wersję językową strony internetowej 

Data ważności:  1 rok

Rodzaj:  HTTP Cookie

Instalację plików cookie można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki. Jak wyłączyć obsługę cookie?
Firefox, 
Chrome,
Internet Explorer,
IOS Safari,
– Safari.